naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Prednosta MsÚ

Domov/MESTSKÝ ÚRAD/Prednosta MsÚ

PREDNOSTA MESTA

Mgr. Jozef Srnka

Tel: 053/41 951 13

e-mail: prednosta@spisskepodhradie.sk


Dosiahnuté vzdelanie:

1999 - 2003 Obchodná akadémia Spišská Nová Ves

2004 - 2009 Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy


Prehľad zamestnaní:

Od r. 2010 Mesto Spišské Podhradie – odd. správy majetku mesta

Od 01.04.2015 Prednosta MsÚ v Spišskom Podhradí


Pracovné postavenie:

1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý za svoju činnosť zodpovedá primátorovi.

2. Prednostu MsÚ vymenúva a odvoláva primátor

3. Prednosta MsÚ plní najmä tieto úlohy:

·        riadi, organizuje a kontroluje činnosť mestského úradu

·        po odsúhlasení primátorom zabezpečuje materiálno - technické vybavenie MsÚ a jeho zariadení

·        kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť mestského úradu

·        stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta

·        zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným

·        plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží MsZ a primátor, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade so zákonmi a ostatnou právnou úpravou
Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny