naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Spôsoby podávania podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z.z.

Domov/Verejné informácie/Spôsoby podávania podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z.z.
 
Spôsoby podávania podnetov na protispoločenskú činnosť podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o   niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti určené pre mesto Spišské Podhradie a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
 
- mailom na mailovú adresu info@spisskepodhradie.sk alebo
- poštou alebo osobne do podateľne mesta Spišské Podhradie, Mariánske nám. č. 37, 053 04 Spišské Podhradie, s označením "Neotvárať, podnet podľa zákona č. 307/2014 Z.z."
 
Podnetom je 
1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia, pričom za oznámenie sa považuje uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa, 
2. neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej   protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.
 
 
 
Zodpovednou osobou podľa odsekov 4 až 7 § 11 a § 12 zákona č. 307/2014 Z.z. je hlavný kontrolór mesta Spišské Podhradie. 
 
 
 
 
 

Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny