naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Komunitné centrum Spišské Podhradie

Domov/Komunitné centrum Spišské Podhradie

 

Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

 

Činnosť Komunitného centra Spišské Podhradiesa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Podporavybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

 

Zámerom NP PVSSKIKÚ je zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom podpory profesionalizácie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (Komunitných centier, Nízkoprahových denných centier a Nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu). Cieľom tejto podpory je zvýšenie aktivity, zamestnateľnosti a zlepšenie možností vstupu na trh práce a integrácie do spoločnosti skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením.

 

•         Zmluva o spolupráci číslo: N20160226001

•         Začiatok realizácie národného projektu PVSSKIKÚ : 01.05.2016

•         Ukončenie realizácie národného projektu PVSSKIKÚ: 30.06.2019

 

Činnosť komunitného centrav súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci:

Odborný garant komunitného centra:PhDr. Klapáčová Markéta

Odborný pracovník komunitného centra: Mgr. Krendželáková Alena

Pracovník komunitného centra: Škopová Renáta 

Adresa komunitného centra:Štefánikova 40, Spišské Podhradie

E- mail: komunitnestefanikova@spisskepodhradie.sk

Tel. kontakt: 0905 / 742 058
Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny