naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

VZN prijaté


MenoÚčinné odZrušené odVeľkosť
VZN 3_2017_o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a inej právnickej osoby a fyzickej osoby01.01.2018
PLATNÉ
238.07 kB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Spišské Podhradie01.01.2018
PLATNÉ
46.38 kB
VZN č. 2-2017_Záväzná_časť_ZaD_č.2_s prílohou_po_schválení28.06.2017
PLATNÉ
403.63 kB
VZN č.1-2017 o znešk. odpadových vôd podľa miestnych podmienok na území mesta Spišské Podhradie schválené MZ 0902201710.02.2017
PLATNÉ
0.51 MB
Dodatk č.1 k VZN č. 4_20151.1.2017
PLATNÉ
25.37 kB
VZN č. 3_2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie1.1.2017
PLATNÉ
78.88 kB
Dodatok č.1 cenníka fakturačných cien za služby poskytované na mestskom cintoríne a Dome smútku v Spišskom Podhradí1.1.2017
PLATNÉ
32.04 kB
Dodatok č. 1 k VZN 3_2012 ktorým sa upravuje nájom bytov.1.1.2017
PLATNÉ
36 kB
VZN-2_2016-o-určení-výšky-mesačného-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-spojených-s-činnosťou-škôl-a-školských-zariadení-v-zriaďovateľskej-pôsobnosti-mesta-Spišské-Podhradie1.10.2016
PLATNÉ
327.39 kB
VZN 1_2016 o nakladaní s komunálnymodpadom a drobnými stavebnými odpadmi30.6.2016
PLATNÉ
8.05 MB
VZN 7_2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnýych škôl a do materskej školy1.1.2016
PLATNÉ
487.72 kB
VZN 6_2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady1.1.2016
PLATNÉ
151.13 kB
VZN 5_2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečišťovania ovzdušia a podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia1.1.2016
PLATNÉ
300.86 kB
VZN 4_2015 o zneškodňovaní obsahu odpadových vôd podľa miestnych podmienok na území mesta Spišské Podhradie1.1.2016
PLATNÉ
490.17 kB
VZN 3_2015 ktorým sa určuje názov novej ulice v meste Spišské Podhradie1.1.2016
PLATNÉ
0.72 MB
Cenník pohrebných a cintrorínskych služieb14.04.2015
PLATNÉ
29.54 kB
VZN 2_2015 prevádzkový poriadok pohrebiska14.04.2015
PLATNÉ
328.89 kB
VZN_č. 1_2015 ktorým sa zrušuje VZN č.5_2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely14.03.2015
PLATNÉ
185.31 kB
VZN č. 4_2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti01.01.2015
PLATNÉ
65.23 kB
VZN č. 3_2014 o miestnych daniach01.01.2015
PLATNÉ
60.13 kB
VZN č. 2_2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady01.01.2015
01.01.2016
51.84 kB
VZN 1_2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení01.10.2014
01.10.2016
309.76 kB
Príloha 2_ Nehmotné pamätihodnosti31.12.2013
PLATNÉ
253.49 kB
Príloha 1_ Spišské Podhradie31.12.2013
PLATNÉ
303.89 kB
Príloha 1_ Katúň31.12.2013
PLATNÉ
268.02 kB
Príloha 1_ Križova hora31.12.2013
PLATNÉ
247.46 kB
VZN_č. 8_2013_ktorým sa mení a dopĺňa VZN o vyhlásení a evidencii pamäihodností mesta Spišské Podhradie31.12.2013
PLATNÉ
191.64 kB
VZN_č. 7_2013_ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3_2012 ktoré upravuje nájom bytov19.12.2013
PLATNÉ
196.86 kB
VZN 6_2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o školských obvodoch základných škôl mesta25.10.2013
PLATNÉ
163.11 kB
VZN č 4_2013 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov01.04.2013
PLATNÉ
40.81 kB
VZN č 2_2013 na ochranu verejného poriadku01.04.2013
PLATNÉ
64.08 kB
VZN 5_2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely30.03.2013
14.03.2015
42.32 kB
VZN 3_2013 o podmienkach podnikania v meste Spišské Podhradie30.03.2013
PLATNÉ
47.51 kB
VZN_č 1_2013 ktorým sa zrušuje VZN č 11_2012 na ochranu verejného poriadku26.01.2013
PLATNÉ
23.53 kB
VZN 13_2012 o miestnych daniach01.01.2013
PLATNÉ
54.3 kB
VZN 14_2012 o dani z nehnuteľnosti01.01.2013
PLATNÉ
46.58 kB
VZN 15_2012 o poplatku01.01.2013
01.01.2015
59.88 kB
VZN 11_2012 na ochranu verejného poriadku22.09.2012
25.01.2013
76.49 kB
VZN 12 2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác22.09.2012
PLATNÉ
49.99 kB
VZN 10_2012 o podmienkah podnikania v meste Spišské Podhradie22.09.2012
30.03.2013
61.39 kB
VZN 9_2012 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely22.09.2012
30.03.2013
69.13 kB
VZN 8_2012, ktorým sa zrušuje VZN č. 4_2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2_2010 o opatrovateľskej službe01.08.2012
PLATNÉ
31.39 kB
VZN 7_2012,ktorým sa zrušuje VZN - Požiarny poriadok obce01.08.2012
PLATNÉ
29.76 kB
VZN 6_2012,ktorým sa zrušuje VZN č.3_1995 o podmienkach podnikania na území mesta01.08.2012
PLATNÉ
30.04 kB
VZN 5_2012,ktorým sa zrušuje VZN o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň01.08.2012
PLATNÉ
32.43 kB
VZN 4_2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2_2010 o opatrovateľskej službe01.07.2012
01.08.2012
248.86 kB
VZN 2_2012,ktorým sa mení a dopĺňa VZN o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň15.05.2012
01.08.2012
34.23 kB
VZN 1_2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Spišské Podhradie05.05.2012
PLATNÉ
23.1 kB
VZN 3_2012, ktoré upravuje nájom bytov01.03.2012
PLATNÉ
54.1 kB
VZN č.3_2011, ktorým sa mení VZN o prevádzkovaní pohrebiska01.01.2012
14.04.2015
35.79 kB
VZN 5_2011- o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady01.01.2012
01.01.2013
109.46 kB
VZN 4_2011 - o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností01.01.2012
01.01.2013
52.19 kB
VZN c 2_ 2011_ktorým sa zrusuje mestska policia v Spisskom Podhradi01.01.2012
PLATNÉ
179.57 kB
Cenník cintorínskych služieb16.07.2011
PLATNÉ
27.17 kB
VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska16.07.2011
PLATNÉ
97.36 kB
VZN o opatrovateľskej službe01.01.2011
PLATNÉ
42.71 kB
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku01.01.2011
1.1.2012
109.84 kB
VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností01.01.2011
1.1.2012
50.64 kB
VZN o urceni miesta a casu zapisu deti do 1 rocnika ZS01.01.2010
PLATNÉ
22.06 kB
VZN ktorym sa vyhlasuje zavazna cast uzemneho planu obce Spisske Podhradie-Priloha29.11.2009
PLATNÉ
1.16 MB
VZN ktorym sa vyhlasuje zavazna cast uzemneho planu obce Spisske Podhradie29.11.2009
PLATNÉ
22.26 kB
VZN o vylepovani volebnych plagatov07.05.2009
PLATNÉ
35.95 kB
VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie01.12.2008
01.10.2014
2.91 MB
VZN o vyhlaseni a evidencii pamatihodnosti mesta s prilohami15.11.2008
PLATNÉ
66.28 kB
VZN o skolskych obvodoch zakladnych skol mesta01.01.2008
PLATNÉ
43.92 kB
VZN o mestskej policii06.12.2007
1.1.2012
33.6 kB
VZN ktore upravuje najom bytov23.02.2007
1.3.2012
55.1 kB
VZN o pouzivani zabavnej pyrotechniky15.11.2006
22.09.2012
21.01 kB
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta15.03.2006
PLATNÉ
44.07 kB
VZN o zbere preprave a zneskodnovani komunalneho odpadu01.01.2006
PLATNÉ
167.34 kB
VZN o zasadach hospodarenia s majetkom mesta Spisske Podhradie13.10.2005
01.10.2016
49.36 kB
VZN o opatrovatelskej sluzbe a vyske uhrady za poskytovane ukony v ramci opatrovatelskej sluzby01.07.2005
PLATNÉ
57.23 kB
VZN o chove a drzani zvierat a vciel na uzemi mesta Spisske Podhradie a mestskej casti Katun01.01.2005
01.08.2012
31.36 kB
VZN o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia prevadzkovatelmi malych zdrojov znecistovania ovzdusia...01.01.2005
PLATNÉ
78.36 kB
VZN ktorym sa upravuju niektore podmienky drzania psov01.01.2003
01.04.2013
50.06 kB
VZN Poziarny poriadok obce24.10.2002
01.08.2012
111.44 kB
VZN o ambulantnom predaji na uzemi mesta Spisske Podhradie v zneni Dodatku c 107.05.1999
PLATNÉ
80.93 kB
VZN o prevode vlastnictva bytov a nebytovych priestorov mesta Spisske Podhradie11.06.1998
PLATNÉ
56.28 kB
VZN o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb02.11.1996
22.09.2012
50.94 kB
VZN na udrziavanie cistoty a cistenia verejnych komunikacii a verejnych priestanstiev11.12.1995
22.09.2012
62.93 kB
VZN o tvorbe udrzbe a ochrane mestskej zelene11.12.1995
PLATNÉ
40.72 kB
VZN o podmienkach podnikania na uzemi mesta17.10.1995
01.08.2012
41.95 kB
VZN o najme nebytovych priestorov10.07.1993
PLATNÉ
49.93 kB
Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny